Croeso i
Gyngor Bro Morgannwg

Cofrestri Rheoli Adeiladau a Datblygu’r Cyngor &


Mae gan y Cyngor gofrestr ar-lein ar gyfer cofnodion yn ymwneud â Datblygu a Rheoli Adeiladau. Diweddarir yr holl gofrestri bob dydd. Os bydd angen cymorth arnoch i weld manylion ar y cofrestri, neu wybodaeth ynglŷn â ffeiliau wedi’u penderfynu, cysylltwch â’r adran cynllunio ar 01446 704657. Ar gyfer ceisiadau, apeliadau neu achosion gorfodi nad ydynt wedi’u penderfynu eto, cysylltwch â’r swyddog dan sylw.

Mae’r cofrestri fel a ganlyn:

Cofrestr Apeliadau Cynllunio


Mae chwiliad safonol yn eich galluogi i ddewis eich meini prawf eich hun i’w chwilio (e.e. Rhif y Cais, Lleoliad, Ymgeisydd ac ati).

Fel arall, gellir defnyddio’r chwiliadau canlynol sydd eisoes wedi’u pennu (trwy ddefnyddio’r dewislenni ar y chwith):
 • Yr holl apeliadau heb eu penderfynu
 • Ceisiadau Cynllunio a ddechreuwyd (dilyswyd) yn y 28 diwrnod diwethaf.
 • Ceisiadau Cynllunio y penderfynwyd arnynt yn y 28 diwrnod diwethaf.
 • Ceisiadau am Ddatblygiad Mawr sy’n aros am benderfyniad.
 • Ceisiadau Deiliaid Cartrefi sy’n aros am benderfyniad.

Sylwi ar Gais Cynllunio


Os hoffech sywli ar gais cynllunio, y ffordd hawsaf i wneud felly yw edrych ar y cofnod ar y gofrestr ar-lein a defnyddio’r ddolen berthnasol ar ben y dudalen ‘sylwi ar gais cynllunio’ i gyflwyno eich sylwadau.

Bydd unrhyw sylwadau sy'n cael eu cyflwyno ar gael i'w gweld ar gofrestr ar-lein y Cyngor, ac felly sicrhewch nad ydych yn cynnwys gwybodaeth na hoffech iddi gael ei chyhoeddi fel rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn eich ymateb. Os ymatebwch trwy ddefnyddio’r gofrestr ar-lein.


Sylwi ar geisiadau cynllunio i gael eu dwyn gerbron Pwyllgor


Pan gaiff sylwadau eu cyflwyno mewn perthynas â cheisiadau cynllunio a fydd yn cael eu dwyn gerbron Pwyllgor Cynllunio, y tu allan i’r cyfnod ymgynghori statudol o 21 diwrnod, dylid nodi y gallai'r sylwadau hynny gael eu derbyn yn rhy hwyr i gael eu cynnwys yn adroddiad ffurfiol y pwyllgor. Y rheswm dros hyn yw bod adroddiadau fel arfer yn cael eu paratoi rhyw ddwy wythnos cyn Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio.

Er mwyn sicrhau nad yw aelodau’r cyhoedd neu sefydliadau/cyrff eraill sydd â ddiddordeb mewn cais penodol dan anfantais, bydd yr Awdurdod yn derbyn a chyflwyno sylwadau wedi’u derbyn hyd at 12 p.m. ar y diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor. Dosberthir y sylwadau hyn ar ffurf adroddiad hwyr i aelodau’r Pwyllgor ar y noson cyn cyfarfod y Pwyllgor drwy e-bost a rhoddir copi caled iddynt yn y cyfarfod ei hun.


Datganiad Preifatrwydd


Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu amdanoch pan ydych yn defnyddio cofrestr Gynllunio Ar-lein y Cyngor.

Pa fath o wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?


Wrth benderfynu ar gais cynllunio neu gais cysylltiedig, mae'r Cyngor yn derbyn amrywiaeth o wybodaeth bersonol gan nifer o ffynonellau, gan gynnwys y ffurflen gais ac unrhyw ddogfennau ategol neu wrthwynebol, yr ymgeisydd a phartïon â diddordeb. Gall y mathau o wybodaeth bersonol a roddir gynnwys:
 • gwybodaeth gyswllt – eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn neu’ch rhif ffôn symudol;
 • eich galwedigaeth;
 • gwybodaeth yn ymwneud â barn neu fwriadau wedi’u mynegi mewn perthynas â chais cynllunio.

Cyhoeddiad a Mynediad at Wybodaeth


Er mwyn cydymffurdio â’i rwymedigaethau statudol, rhaid i’r Cyngor wneud manylion penodol yn ymwneud â cheisiadau cynllunio yn gyhoeddus ar ffurf cofrestr gyhoeddus. Mae rheoliadau yn caniatáu gwneud y wybodaeth hon ar gael ar y Rhyngrwyd. Mae hefyd gan y Cyngor rwymedigaeth statudol i gyhoeddi rhestr o geisiadau cynllunio ar ei wefan. Mae hyn yn cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgeisydd a, pan fo asiant yn gweithredu ar ran yr ymgeisydd, enw a chyfeiriad yr asiant hwnnw.

Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr ac Asiantau


Bydd y Cyngor yn cyhoeddi ar ei wefan gopi o’ch ffurflen gais wedi’i llenwi a dogfennau a darluniau ategol perthnasol. Bydd hyn yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad a, pan fo asiant yn gweithredu ar eich rhan, enw a chyfeiriad yr asiant hwnnw.

Er mwyn diogelu eich data personol rhag datgeliad diangen, bydd y Cyngor yn dileu rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a llofnod yr ymgeisydd o'r wybodaeth y gellir ei gweld ar y wefan.

Gwybodaeth i Ymgynghoreion a Gwrthwynebwyr


Gall y Cyngor gyhoeddi eich sylwadau ar ei wefan a gall hyn gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad. Os na hoffech i unrhyw wybodaeth bersonol gael ei gyhoeddi, dylech sicrhau nad ydych yn cynnwys eich rhif ffôn neu’ch cyfeiriad e-bost mewn unrhyw ohebiaeth ysgrifenedig neu wedi’i theipio a dylech ddefnyddio llofnod wedi’i deipio.

Ni fydd y Cyngor yn cyhoeddi unrhyw sylwadau difenwol neu anweddus.

Os cyflwynir apêl yn erbyn y cais i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru, bydd hefyd yn cyhoeddi eich sylwadau ar y rhyngrwyd.

Diogelu DataBydd y Cyngor yn prosesu eich data personol yn unol â Deddf Diogelu Data a bydd yn gwneud y canlynol:
 • Dim ond yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion ymdrin â'r cais a’i ystyried;
 • Dim ond yn cyhoeddi'r wybodaeth am gyhyd ag sy'n angenrheidiol resymol.
Eich cyfrifoldebau:
 • Dim ond yn rhoi gwybodaeth bersonol os ydych yn hapus iddi gael ei rhoi mewn parth cyhoeddus, gan gynnwys cael ei chyhoeddi ar y rhyngrwyd.
 • Peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol am berson arall (gan gynnwys aelodau teulu) oni bai bod y person dan sylw wedi rhoi caniatâd a’ch bod yn gallu cyflwyno tystiolaeth o’r caniatâd hwnnw.
 • Dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw o'r wybodaeth bersonol rydych wedi'i rhoi yn newid.

Cofrestr Apeliadau Cynllunio


Mae'r gofrestr apeliadau ar-lein yn eich galluogi i chwilio am ac edrych ar apeliadau sydd wedi’u gwneud ers 1990 mewn perthynas â cheisiadau cynllunio a Hysbysiadau Gorfodi. Eto, gellir edrych ar ddogfennau perthnasol pan ydynt ar gael. Yn ogystal â’r Chwiliad Safonol, gellir defnyddio’r chwiliad canlynol sydd eisoes wedi’i bennu (trwy ddefnyddio dewislenni ar y chwith):
 • Yr holl apeliadau heb eu penderfynu

Datganiad Preifatrwydd


Gwelwch y datganiad ar gyfer ceisiadau cynllunio.

Cofrestr Orfodi Cynllunio


Mae'r gofrestr orfodi cynllunio ar-lein yn eich galluogi i chwilio am ac edrych ar doriadau honedig o reoli cynllunio sydd wedi'u harchwilio neu sy’n cael eu harchwilio gan Gyngor Bro Morgannwg ers 1996.

Gallwch hefyd edrych ar Hysbysiad cyfreithiol wedi’i gyflwyno (er enghraifft, Hysbysiad Gorfodi neu Hysbysiad Torri Amod).

Mae’r chwiliad safonol yn eich galluogi i ddewis eich meini prawf eich hun i’w chwilio (e.e. cyfeirnod y Cyngor, lleoliad, torri honedig, ac ati). Gellir hefyd ddefnyddio’r chwiliadau canlynol sydd eisoes wedi’u pennu (trwy ddefnyddio’r ddewislen ar y chwith):
 • Yr holl achosion sy’n cael eu harchwilio ar hyn o bryd.
 • Achosion pan fo hysbysiad cyfreithiol wedi’i gyflwyno (h.y. Cofrestr Orfodi’r Cyngor a Hysbysiadau Atal).

Datganiad Preifatrwydd


Mae gofyniad statudol i gyhoeddi cofrestr hysbysiadau gorfodi, ond, o ystyried natur sensitif posibl yr wybodaeth hon, mae angen mynd i gryn drafferth i sicrhau na ddaw gwybodaeth niweidiol ynglŷn ag uniogolion yn gyhoeddus oni bai y cyfiawnheir hyn dan Ddeddf Diogelu Data. Yn unol â hynny, caiff unrhyw un sy'n gwneud honidau am dorri rheoli cynllunio fod yn dawel ei feddwl na fydd ei fanylion personol ar gael heb ei ganiatâd.

O ystyried yr uchod, mae achosion gorfodi a nodir yn y gofrestr ond yn ymdrin â chyfeiriadau eiddo ac nid ydynt yn manylu ar wybodaeth bersonol heblaw am adegau pa fo hysbysiad gorfodi wedi'i gyflwyno..

Cofrestr Reoli Adeiladau


Mae’r gofrestr reoli adeiladau ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld Ceisiadau Rheoliadau Adeiladau sydd wedi’u cyflwyno i Gyngor Bro Morgannwg ers 1996. Pan ar gael, mae hwn yn cynnwys dogfennau cysylltiol.

Mae chwiliad safonol yn eich galluogi i ddewis eich meini prawf eich hun i’w chwilio (e.e. Rhif Rheoliadau Adeiladau, Lleoliad, Math o Adeilad ac ati).
 • Ceisiadau heb eu penderfynu.
 • Ceisiadau sydd wedi dechrau gof fewn 28 dydd.
 • Ceisiadau sydd wedi ei gwblhau gof fewn 28 dydd.

Datganiad Preifatrwydd


Gan nad oes Gofrestr Statudol ar gyfer ceisiadau Rheoliadau Adeiladau, mae’n berthnasol dangos gwybodaeth gyfyngedig am geisiadau rheoliadau adeiladau yn unig, e.e. rhif y cais, cyfeiriad, disgrifiad o ddatblygiad arfaethedig, dyddiadau perthnasol a statws y cais/datblygiad. Ni chynhwysir rhifau ffôn na chyfeiriadau e-bost ymgeiswyr ar y gofrestr ar-lein.

Ymwadiad:


Ni all y Cyngor fod yn gyfrifol am gyfeiriad anghywir eiddo a gedwir ar y gofrestr hon, neu am wybodaeth na ddaethpwyd o hyd iddi o ganlyniad i chwilio anghywir.

Argraffu / llungopïo cynlluniau yn unol ag Adan 47 Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a & Phatentau 1988, rhaid peidio â chopïo cynlluniau heb awdurdod deiliad yr hawlfraint.

Rydych chi yma:  Skip Navigation LinksCartref
Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU. (Rhif) (01446) 700111